Εντύπα Εφορίας (ταξινομημένα ανα τμήμα)


ΚΒΣ - ΚΦΑΣ

 1 . Β1 / Εντύπο θεώρησης - ακύρωσης βιβλίων και στοιχείων   Α4  -  Α3 

2. Β2 / Εντύπο έναρξης - μεταβολής - πάυσης ΦΤΜ & ΕΑΦΔΣΣ

3. Κατάσταση εκδόσεως αθεωρήτων στοιχείων

4. Εντύπο απόδοσης χαρτοσήμου σε τιμολόγια αγοράς & φορτωτικές


ΦΠΑ

1. Εντύπο αποδόσης χαρτοσήμου δανείων

- Εντύπο φόρου συγκέντρωσης Κεφαλαίου

- Εντύπο ΕΤΕ για ταμείο Νομικών (ΟΕ-ΕΕ κλπ)

- Εντύπο επιστροφής ΦΠΑ (επιχειρήσεων)

- Εντύπο επιστροφής ΦΠΑ ( Αγροτών)


ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ


ΕΙΣΟΔΗΜΑ

- Υπηρεσιακό σημείωμα για κατάθεση δικαιολογητικών ελέγχου δήλωσης εισοδήματος.

- Αίτηση (Π)

- Ιδιωτικό συμφωνητίκο μίσθωσης Αγρών

- Ιδιωτικό συμφωνητίκο μίσθωσης Αγρού

- Ιδιωτικό συμφωνητίκο μίσθωσης κατοικίας

- Ιδιωτικό συμφωνητίκο μίσθωσης κατοικίας (v.2)

-Ιδιωτικό συμφωνητίκο επαγγελματικής μίσθωσης


-Δήλωσης φόρου Λαικής (λιανοπωλήτων)

- Κατάσταση Ιδιωτικών συμφωνητικων


- Δήλωση φόρου υπεραξίας αυτοκινήτων (αρ.28 Ν2238/94)

- Δήλωση φόρου υπεραξίας ακινήτων - αέρας (αρ.13 $18  Ν2238/94)

- Εντύπο απόδοσης φόρου εισοδημάτων απο κινητές αξίες (μερισμάτων - ΔΣ - κλπ )

- Ε-16 Δήλωση κατοχής μηχανημάτων εργών


ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ

1. Εντύπο απόδοσης φόρου τόκων καταθέσεων

2. Εντύπο απόδοσης φόρου σε αποζημιώσεις, αμοιβές κλπ (τιμολόγια εξωτερικού κλπ)

3. Εντύπο απόδοσης φόρου σε αποζημιώσεις απολύσεων

4. Εντύπο απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εργοληπτών (φόρος εργολάβων)


ΜΗΤΡΩΟ

  Μ0 - Αιτήση 

Μ1 - Ατομικά στοιχεία

Μ2 - Εναρξή / μεταβολή φυσικών προσώπων 

Μ3 - Εναρξή / μεταβολή νομικών προσώπων

Μ4 - Δήλωση διακοπής εργασίων

Μ5 - Υπο ίδρυση επιχείρηση

Μ6 - Επέκταση δραστηριοτήτων επιχείρησης 

Μ7 - Δήλωση σχεσέων

Μ8 - Δήλωση Μελών ΝΠ

Μ9 - Εδρά Αλλοδαπής εταιρείας 

Μ10 - Εγκατάσταση εσωτερικου A4  / A3

Μ11 - Εγκατάσταση εξωτερικου

Μ12 - Πωλήσεις απο απόσταση

Μ13 - Απενεργοπόιηση ΑΦΜ 

Ειδικό πληρεξούσιο για κλειδάριθμο


Εκθέση προσωρινού ελέγχου για εκπρόθεσμη παύση - Εντύπο Διαπιστώσεων

Εντύπο διαπιστώσεων για υπογραφή ΚΒΣ+Αυτοκίνητα / ΕΚ-Εμπρόθεσμη πάυση.


ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

- Αίτηση φορολογικής ενημερότητας


ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ

-Γραμμάτιο κατάθεσης χρημάτων


ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ

1. Αίτηση ρύθμισης χρεών Ν.4152 2013.

2. Υπευθηνη δήλωση  Ν.4152 2013 για Φυσικά πρόσωπα.

3. Υπευθηνη δήλωση  Ν.4152 2013 για Νομικά πρόσωπα.

!!!! Προσοχή σε ρυθμίσεις Νομικών πρόσωπων θα πρέπει να συμπληρώνεται και Υ/Δ για φυσικά πρόσωπα ( γαι όλα τα ομμόρ.μέλη ή τους νομ.εκπρ)

Για οφειλές ανω των 75.000 € χρειάζεται προσκόμιση βεβαίωσης ανεξάρτητου εκτιμητη

Η προσκομίση  και βεβαίωση, από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού, αποτελούν βασική πρυπόθεση ένταξης στην ρύθμιση.  H προαναφερθείσα βεβαίωση – μελέτη βιωσιμότητας πρέπει να περιλαμβάνει την καθαρή θέση, ανάλυση ρευστότητας και προσδοκόμενα έσοδα – αναμενόμενες δαπάνες του αιτούντα. 

Η παραπάνω βεβαίωση κοστίζει απο 300,00 € αναλογα την περίπτωση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισότερα.


ΑΚΙΝΗΤΑ - ΓΟΝ.ΠΑΡΟΧΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ

1. Δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου

2. Δήλωση φόρου κληρονομίας

3. Δήλωση φόρου Δωρεάς και γονικής παροχής
UA-35934872-1