Υπηρεσίες διαχείρισης εργου


Η εταιρεία ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε. αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο της διαδικασίας Διαχείρισης Έργων (Project Management), στον επιτυχημένο σχεδιασμό και εκτέλεση σύνθετων έργων κάθε είδους.
Κάθε έργο είναι πάντοτε μια μοναδική μεν, αλλά συνεχής προσπάθεια. Η φύση, οι συνθήκες εκτέλεσης και τα αποτελέσματα ενός έργου, είναι πάντοτε διαφοροποιημένα σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, από όλα τα αντίστοιχα έργα που έχουν έως τότε υλοποιηθεί.

Η εταιρεία ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε., πραγματοποιεί τη Διαχείριση Έργων έχοντας υιοθετήσει σύγχρονες μεθόδους διοίκησης. Η Διαχείριση Έργων θα μπορούσε να οριστεί ως η τέχνη της διεύθυνσης και του συντονισμού, ανθρώπινων και υλικών πόρων καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι προκαθορισμένοι στόχοι σε: σκοπό, κόστος, χρόνο, ποιότητα και ικανοποίηση των συμμετεχόντων. Το μοντέλο Διαχείρισης Έργου το οποίο εφαρμόζεται από  την εταιρία στο χώρο της Υγείας και Πρόνοιας αντιμετωπίζει θέματα όπως: 


• Σύνθεση και Ολοκλήρωση 
Ανάπτυξη του Σχεδίου του Έργου, Εκτέλεση του Σχεδίου του Έργου, Συνολικός Έλεγχος Αλλαγών 
• Στόχοι του Έργου
Έναρξη, Σχεδιασμός Στόχων, Προσδιορισμός Στόχων, Επιβεβαίωση Στόχων, Έλεγχος Μεταβολής Στόχων, Ανάπτυξη του Σχεδίου του Έργου
• Διαχείριση Χρόνου 
Προσδιορισμός Δραστηριοτήτων, Αλληλουχία Δραστηριοτήτων, Εκτίμηση Διάρκειας Δραστηριοτήτων, Ανάπτυξη Δικτύου Συνεργατών, Έλεγχος του Δικτύου
• Διαχείριση Ποιότητας 
Ποιοτικός Σχεδιασμός, Διασφάλιση Ποιότητας, Ποιοτικός Έλεγχος 
• Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων 
Σχεδιασμός Οργάνωσης, Στελέχωση, Ανάπτυξη της ομάδας του Έργου 
• Αναφορές και Επικοινωνία 
Σχεδιασμός επικοινωνίας, Διανομή των Πληροφοριών, Εκθέσεις απόδοσης, Διοικητικό Κλείσιμο
• Διαχείριση Κινδύνου (Risk analysis) 
Εντοπισμός Κινδύνου (ρίσκου), Ποσοτικοποίηση Κινδύνων, Ανάπτυξη Σχεδίων Αντιμετώπισης Κινδύνων, Έλεγχος Σχεδίων Αντιμετώπισης Κινδύνων (ρίσκου).

UA-35934872-1