Υπηρεσίες διαμεσολαβητών συνδιαλλαγής άρθρου 99 του ΠτΚ


Η εταιρεία ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ ΑΕ  διαθέτει μια έμπειρη και καταξιωμένη ομάδα ειδικών διαμεσολλαβητών συνδιαλλαγής για τις υποθέσεις του αρθρού 99 του ΠτΚ (εξυγιάνση επιχειρήσεων) .

 

Λίγα λόγια για την διαδικασία. 


Τι είναι η διαδικασία συνδιαλλαγής;

Διαδικασία συνδιαλλαγής είναι ένα σύνολο από δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που γίνονται προκειμένου να μπορέσει ο επιχειρηματίας, που βρίσκεται σε επαπειλούμενη πτώχευση (παύση πληρωμών), να διασώσει την επιχείρησή του, προβαίνοντας σε ένα διακανονισμό των οφειλών του με τους πιστωτές του, τον οποίο, αν τον τηρήσει, θα μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται χωρίς να κινδυνεύει από κατασχέσεις, προσωπική κράτηση κλπ, για όσο χρόνο διαρκεί η συμφωνία αυτή με τους πιστωτές του (μέχρι και 2 χρόνια). Για τον σοβαρό επιχειρηματία που βρίσκεται σε παροδική αδυναμία να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, η διαδικασία αυτή αποτελεί μία ασφαλή διέξοδο από το δρόμο προς την πτώχευση. Εναλλακτικά: Μή βαράτε κανόνι, χτυπήστε μία συμφωνία συνδιαλλαγής, για καλό δικό σας αλλά και των πιστωτών σας!

 

Ποια είναι η πρακτική αξία της διαδικασίας συνδιαλλαγής;

Η Διαδικασία συνδιαλλαγής δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση που βρίσκεται κοντά στην πτώχευση να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, χωρίς να κινδυνεύει από τα εκκρεμή ή μη μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις κλπ), που γεννήθηκαν πριν τη σύναψη της συμφωνίας συνδιαλλαγής, εφόσον όλα αυτά αναστέλλονται για όσο χρόνο διαρκεί η συμφωνία. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της συμφωνίας συνδιαλλαγής, δεν μπορεί να γίνει κατάσχεση σε περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης ή προσωπική κράτηση κατά του οφειλέτη, όμως μπορούν να ασκηθούν εγκλήσεις (μηνύσεις) κατά του οφειλέτη και αγωγές. Οι αποφάσεις που θα εκδοθούν όμως επί των αγωγών, δεν θα μπορούν να εκτελεστούν για όσο διαρκεί η συμφωνία μεταξύ των πιστωτών και του οφειλέτη, καθώς, όπως προαναφέρθηκε αναστέλλονται τα μέτρα της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη κατά τη διάρκεια της συμφωνίας.

Δεσμεύονται όλοι οι πιστωτές της αιτούσας επιχείρησης από τη συμφωνία που προκύψει μέσω της διαδικασίας συνδιαλλαγής;

Η αναστολή της εκτέλεσης κατά της επιχείρησης δεσμεύει για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας της συμφωνίας μόνο τους πιστωτές που την υπέγραψαν. Όσοι από τους πιστωτές δεν υπέγραψαν τη συμφωνία δεν δεσμεύονται από αυτήν, όμως δεν μπορούν να προβούν ή να συνεχίσουν οποιαδήποτε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ( κατάσχεση π.χ. ) κατά του οφειλέτη για έξι μήνες από την έκδοση της απόφασης που επικυρώνει τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι πιστωτές και ο οφειλέτης, μέσα από τη διαδικασία συνδιαλλαγής.

Επιπλέον, αίρεται οποιοδήποτε κώλυμα έκδοσης επιταγών, αν υπήρχε πριν ανοιγεί η διαδικασία συνδιαλλαγής. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι επιχείρηση, στην οποία, πριν μπει στη διαδικασία συνδιαλλαγής, δεν της χορηγούνταν μπλοκ επιταγών από τις τράπεζες, από τη στιγμή που θα επικυρωθεί η συμφωνία με τους πιστωτές της, θα μπορεί να της χορηγηθεί μπλοκ επιταγών ώστε να χρησιμοποιεί αυτό για τις εμπορικές της δραστηριότητες. Αυτό βέβαια που προβλέπει ο νόμος, δεν είναι ακόμη βέβαιο αν θα γίνει δεκτό ή αν θα εφαρμοστεί στην πραγματικότητα και από τις τράπεζες, οι οποίες, προκειμένου να τηρήσουν το γράμμα του νόμου και να χορηγήσουν μπλοκ επιταγών, ενδεχομένως θα πρέπει να παραβούν εσωτερικούς κανονισμούς και τακτικές…

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής;

Κατ’ αρχήν η επιχείρηση δεν πρέπει να βρίσκεται ήδη σε παύση πληρωμών κατά το άνοιγμα της διαδικασίας, αλλά η παύση πληρωμών πρέπει να είναι επαπειλούμενη.

Ασκείται αίτηση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο του τόπου όπου η επιχείρηση έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων της, η οποία δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Στην αίτηση πρέπει να γίνεται α) σαφής ανάλυση της οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση ( υποχρεώσεις προς τρίτους, έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, εμπόρευμα που υπάρχει στις αποθήκες κλπ ), β) ειδική μνεία στην κοινωνική σημασία της επιχείρησης από άποψη απασχόλησης ( ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται ) και γ) τα μέτρα που προτείνει η αιτούσα επιχείρηση για την έξοδό της από την κρίση ( διακανονισμός με τους πιστωτές, επικείμενη πώληση εμπορευμάτων, αναμενόμενη εισροή κεφαλαίων από οφειλέτες της επιχείρησης, δάνεια υπό εκταμίευση από τράπεζες κλπ ).

Ποια είναι τα έξοδα για το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής;

Κατά την κατάθεση της ως άνω αίτησης συνδιαλλαγής στη γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου, απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου, γραμμάτιο κατάθεσης πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αμοιβή του μεσολαβητή ( ποιος είναι ο μεσολαβητής θα δούμε αμέσως παρακάτω ). Επιπλέον, για τις παραστάσεις στα δικαστήρια και την ανάληψη της όλης διαδικασίας γενικότερα, πρέπει να καταβάλλετε και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου σας, ύστερα από συνεννόηση μαζί του για το ύψος και τον τρόπο καταβολής της.

Πώς εξακριβώνει το Δικαστήριο την πραγματική μου οικονομική κατάσταση κατά την υποβολή της αίτησης;

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, μετά την κατάθεση της αίτησης, έχει δικαίωμα να ορίσει εμπειρογνώμονα με διάταξη, ώστε να εξακριβωθεί η ακριβής οικονομική κατάσταση του αιτούντα – οφειλέτη, ο οποίος ( εμπειρογνώμονας ), αφού ζητήσει όσα στοιχεία θεωρεί απαραίτητα από τον οφειλέτη, πρέπει να υποβάλλει στο γραμματέα του δικαστηρίου σχετική έκθεση, μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από το διορισμό του.

Τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει η δικαστική απόφαση που θα εκδοθεί επί της αίτησής μου για άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής;

Η απόφαση που θα εκδοθεί, εφόσον πιθανολογηθεί από το δικάζον Δικαστήριο ότι η αίτησή σας είναι βάσιμη, θα διατάξει το άνοιγμα για εσάς της διαδικασία συνδιαλλαγής. Ταυτόχρονα θα οριστεί με την απόφαση «μεσολαβητής», από κατάλογο πραγματογνωμόνων, ο οποίος θα αναλάβει να φέρει σε συμβιβασμό – διακανονισμό – συμφωνία εσάς και τους πιστωτές σας. Θα προσδιοριστεί επίσης ο χρόνος που θα έχει ο μεσολαβητής ώστε να ολοκληρώσει τη διαδικασία της συνδιαλλαγής ( όχι μεγαλύτερος των δύο μηνών ).

Ποια ακριβώς είναι τα καθήκοντα του μεσολαβητή;

Ο μεσολαβητής έχει ως αποστολή να εξεύρει λύσεις για την συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησής σας διακανονίζοντας τις οφειλές σας προς τους δανειστές σας, οι οποίοι εκπροσωπούν την πλειοψηφία των οικονομικών σας υποχρεώσεων.

Τι μπορεί να προβλέπει η συμφωνία με τους πιστωτές στα πλαίσια της διαδικασίας συνδιαλλαγής;

Ο μεσολαβητής πρέπει να επιτύχει ώστε με τη συμφωνία που θα επιτευχθεί να δίδεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να διασώσει την επιχείρησή του με κάθε πρόσφορο μέσο. Ειδικότερα, η συμφωνία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικά διακανονισμό των οφειλών προς τους πιστωτές, ακόμη και μείωση ή αναστολή αυτών, αναδιάρθρωση της επιχείρησης, μετοχοποίηση των απαιτήσεων και άλλα.

Πόσο χρόνο έχει ο μεσολαβητής για να ολοκληρώσει τη διαδικασία της συνδιαλλαγής;

Ο μεσολαβητής αναλαμβάνει καθήκοντα από την επομένη της επιδόσεως σε αυτόν της απόφασης του διορισμού του, η οποία γίνεται με επιμέλεια της γραμματείας του Πρωτοδικείου που εξέδωσε την απόφαση για το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Το Δικαστήριο με την απόφασή του για το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ορίζει και το χρόνο που θα έχει ο μεσολαβητής, ο οποίος ξεκινά από την επομένη της επίδοσης σε αυτόν την ως άνω απόφασης, όπως προαναφέρθηκε, και ο οποίος (χρόνος) δεν μπορεί να ξεπερνά τους δύο (2) μήνες, με δυνατότητα όμως παράτασης για ένα μήνα ακόμη, προκειμένου να ολοκληρώσει ο μεσολαβητής το έργο του, αν δεν έχει προλάβει εντός του διμήνου. Με την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας ( δίμηνης, αλλά δυνητικά τρίμηνης ) επέρχεται αυτοδικαίως και περάτωση της διαδικασίας συνδιαλλαγής.

Τι γίνεται εφόσον επιτευχθεί συμφωνία με τους πιστωτές κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής;

Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία με τους πιστωτές κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής, πρέπει να περιβληθεί αυτή ( συμφωνία ) την ισχύ της δικαστικής απόφασης και για το λόγο αυτό εντός 10 ημερών από την υπογραφή της συμφωνίας, πρέπει να εισαχθεί υποχρεωτικά αυτή προς επικύρωση στο Δικαστήριο, με αίτηση κάποιου από τους συμβαλλομένους. Προσδιορίζεται δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο ( Πολυμελές Πρωτοδικείο ) κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο μπορούν να ακουστού, εάν θέλουν, οι υπογράψαντες τη συμφωνία πιστωτές, ο μεσολαβητής, ο οφειλέτης και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων. Οποιοσδήποτε άλλος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει παρέμβαση στο ακροατήριο. Το Δικαστήριο, εφόσον θεωρήσει ότι πράγματι η συμφωνία που επιτεύχθηκε ανάμεσα στον οφειλέτη και τους πιστωτές του θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα – τη διάσωση της επιχείρησης του οφειλέτη – επικυρώνει τη συμφωνία, σε αντίθετη δε περίπτωση την απορρίπτει.

Πότε επέρχεται η λύση της συμφωνίας συνδιαλλαγής;

Η συμφωνία συνδιαλλαγής μπορεί να τερματιστεί α) αυτοδίκαια, με τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειάς της, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 έτη από τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης που την επικυρώνει, β) αυτοδίκαια, με την κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση ή λόγω υπαγωγής του σε οποιαδήποτε διαδικασία αναδιοργάνωσης ή εκκαθάρισης της περιουσίας του και γ) με δικαστική απόφαση η οποία μπορεί να εκδοθεί και κατά τη διάρκεια της συμφωνίας συνδιαλλαγής, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε από τους πιστωτές του οφειλέτη, λόγω μη εκπλήρωσης από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που ανέλαβε με τη συμφωνία συνδιαλλαγής.

Σύμφωνα με το κατατεθέν σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα, προβλέπεται πλέον ο ορισμός μεσολαβητή, για το καθεστώς συνδιαλλαγής, μεταξύ άλλων και από τη λίστα των διαμεσολαβητών του Ν. 3898/2010 (Νόμος περί Διαμεσολάβησης).

 

Το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ - ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Άρθρο 99
Διαδικασία εξυγίανσης

1.    Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίο έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο γενικό, δύναται να υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο. Το αρμόδιο δικαστήριο δύναται να υπαγάγει πρόσωπο του προηγούμενου εδαφίου στη διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου και όταν δεν συντρέχει παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης, αν κατά την κρίση του ο οφειλέτης αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα που δύνανται να αντιμετωπιστούν με τη διαδικασία αυτή.
2.    Η διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί συλλογική προπτωχευτική διαδικασία, που αποσκοπεί στη διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης με τη συμφωνία που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών. Η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών παραβλάπτεται, αν πιθανολογείται ότι οι μη συμβαλλόμενοι στη συμφωνία πιστωτές θα βρεθούν σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν με βάση αναγκαστική εκτέλεση ή, σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει περιέλθει σε παύση πληρωμών, με βάση το όγδοο κεφάλαιο του παρόντος Κώδικα. Για την εκτίμηση της οικονομικής θέσης των πιστωτών θα ληφθούν υπόψη τα ποσά και τυχόν άλλα ανταλλάγματα που θα λάβουν και οι όροι αποπληρωμής των ποσών αυτών.
3.    Οι σκοποί της § 2 επιδιώκονται με τη σύναψη και επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.
4.    Η συμφωνία εξυγίανσης δύναται είτε να καταρτισθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, είτε και πριν από την έναρξη της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 106β. Στην τελευταία περίπτωση η συμφωνία υποβάλλεται στο δικαστήριο προς επικύρωση με την αίτηση για το άνοιγμα της διαδικασίας.
5.    Η απαιτούμενη συναίνεση της πλειοψηφίας των πιστωτών για τη σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης δύναται να προκύπτει βάσει απόφασης της συνέλευσης των πιστωτών σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 ή, χωρίς τη σύγκληση τέτοιας συνέλευσης, με την υπογραφή της συμφωνίας εξυγίανσης από πιστωτές που σχηματίζουν την κατά το άρθρο 106α απαιτούμενη πλειοψηφία.
6.    Αν ο οφειλέτης έχει περιέλθει σε παύση πληρωμών, η αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου είναι παραδεκτή μόνο αν συνυποβληθεί ταυτόχρονα και με το ίδιο δικόγραφο αίτηση για την κήρυξη πτώχευσης κατά το άρθρο 5 παρ. 2. Αν το πτωχευτικό δικαστήριο δεχθεί την αίτηση υποβολής σε διαδικασία εξυγίανσης αναστέλλει με την ίδια απόφαση την εξέταση της αίτησης κήρυξης πτώχευσης μέχρι τη λήξη της διαδικασίας εξυγίανσης, άλλως προχωρεί στην εξέταση της αίτησης πτώχευσης. Ως λήξη της διαδικασίας εξυγίανσης θεωρείται η επικύρωση ή η απόρριψη της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, η πάροδος της κατά το άρθρο 101 παράγραφος 1 προθεσμίας, καθώς και η ανάκληση της απόφασης που άνοιξε τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 6. Σε περίπτωση που το δικαστήριο επικυρώσει τη συμφωνία εξυγίανσης, απορρίπτει την αίτηση κήρυξης πτώχευσης με την απόφαση, με την οποία επικυρώνει τη συμφωνία.
7.    Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και σε αιτήσεις πιστωτών ή του εισαγγελέα πρωτοδικών για την κήρυξη πτώχευσης, οι οποίες εκκρεμούν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υποβολής σε διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου ή κατατίθενται στο χρονικό διάστημα μετά από την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή και μετά από αίτημα του οφειλέτη ή πιστωτή η αίτηση κήρυξης της πτώχευσης είτε συνεκδικάζεται είτε αναβάλλεται για συνεκδίκαση με την αίτηση για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης.
8.    Αν ο οφειλέτης περιέλθει σε κατάσταση παύσης πληρωμών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης, οφείλει να υποβάλει αίτηση πτώχευσης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2, αλλά δύναται να ζητήσει την αναστολή της εξέτασης της αίτησης πτώχευσης κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 6.
9.    Αν ο οφειλέτης είναι ανώνυμη εταιρεία και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 παρ. 1 στοιχ. (γ) κ.ν. 2190/1920 αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης η έκδοση απόφασης για τη λύση της εταιρείας και η τυχόν προθεσμία που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της διαδικασίας εξυγίανσης. Αν ο οφειλέτης είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 45 παρ. 2 ν. 3190/1955 αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης η έκδοση απόφασης για τη λύση της εταιρείας.
10.    Αρμόδιο δικαστήριο για τις διαδικασίες του παρόντος κεφαλαίου είναι το κατά το άρθρο 4 αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο που, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Οι αποφάσεις του δεν υπόκεινται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
11.    Οι διατάξεις των άλλων κεφαλαίων του παρόντος Κώδικα εφαρμόζονται στις διαδικασίες του παρόντος κεφαλαίου μόνο στο μέτρο που γίνεται παραπομπή σε αυτές.

Άρθρο 100
Αίτηση ανοίγματος της διαδικασίας εξυγίανσης

1.    Οφειλέτης στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 99 δύναται να ζητήσει από το πτωχευτικό δικαστήριο το άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης. Στην περίπτωση νομικών προσώπων εφαρμόζεται το άρθρο 96 παράγραφος 2.
2.    Στην αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο πρέπει να περιγράφονται η επιχείρηση του οφειλέτη, η οικονομική του κατάσταση με παράθεση των πιο πρόσφατων οικονομικών στοιχείων, τα αίτια της οικονομικής του αδυναμίας, τα προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής αδυναμίας και οι τυχόν διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη λάβει χώρα με τους πιστωτές. Ιδιαίτερα γίνεται περιγραφή του μεγέθους της επιχείρησης, του προσωπικού που απασχολεί, καθώς και της κατάστασης και των προοπτικών της αγοράς στην οποία ο οφειλέτης δραστηριοποιείται. Με την αίτηση ο οφειλέτης πρέπει να καταθέτει τις πιο πρόσφατες οικονομικές του καταστάσεις (εφόσον υπάρχουν) και άλλα έγγραφα που στηρίζουν τα παρεχόμενα από τον οφειλέτη στοιχεία. Στην περίπτωση των κεφαλαιουχικών εταιριών, οι ως άνω οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι δημοσιευμένες και εγκεκριμένες από γενική συνέλευση. Στην περίπτωση δε των λοιπών επιχειρήσεων αλλά και όταν πρόκειται για ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν, αυτές πρέπει να είναι δημοσιευμένες σε μία οικονομική εφημερίδα και ελεγμένες. Με την ίδια αίτηση ο οφειλέτης δύναται να ζητεί σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών (άρθρο 105) ή και ορισμό μεσολαβητή (άρθρο 102).
3.    Η αίτηση προς το δικαστήριο συνοδεύεται, με ποινή απαράδεκτου, από έκθεση εμπειρογνώμονα της επιλογής του οφειλέτη, στην οποία επισυνάπτεται κατάλογος των περιουσιακών στοιχείων και των πιστωτών του οφειλέτη, με ειδική μνεία των ενέγγυων πιστωτών, αναλύονται οι πιθανότητες εξυγίανσης της επιχείρησης και εκτίθεται η γνώμη του εμπειρογνώμονα σε σχέση με το κατά πόσο η εξυγίανση της επιχείρησης του οφειλέτη δεν παραβλάπτει τη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 παρ. 2. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης ζητεί τη λήψη προληπτικών μέτρων, ο εμπειρογνώμονας διατυπώνει τη γνώμη του και ως προς την ανάγκη λήψης τους. Τα στοιχεία της παρούσας παραγράφου δύνανται να περιλαμβάνονται στην αίτηση του οφειλέτη, οπότε ο εμπειρογνώμονας θα βεβαιώνει την ακρίβειά τους και κατά πόσο συμμερίζεται τις εκφερόμενες στην αίτηση εκτιμήσεις.
4.    Ο κατά την παράγραφο 3 εμπειρογνώμονας είναι πιστωτικό ίδρυμα που παρέχει νόμιμα υπηρεσίες στην Ελλάδα ή ελεγκτική εταιρεία. Ο εμπειρογνώμονας πρέπει να μην είναι συνδεδεμένος με τον οφειλέτη κατά την έννοια του άρθρου 42 (ε) παρ. 5 του Α.Ν. 2190/1920 και να μην έχει οριστεί ελεγκτής για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του οφειλέτη κατά τα τελευταία τρία (3) έτη.
5.    Η αίτηση προς το δικαστήριο συνοδεύεται, με ποινή απαράδεκτου, από γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και σε περίπτωση οφειλέτη ανώνυμης εταιρίας οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ για την αντιμετώπιση των αμοιβών του εμπειρογνώμονα και του τυχόν μεσολαβητή ή του τυχόν ειδικού εντολοδόχου, τη διενέργεια δημοσιεύσεων και τη σύγκληση των συνελεύσεων των πιστωτών και των εταίρων ή μετόχων. Στην περίπτωση οφειλετών φυσικών προσώπων ή αν με την αίτηση δεν ζητείται η σύγκληση συνέλευσης ή διορισμός μεσολαβητή, το παραπάνω παράβολο ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης διατάσσεται από το δικαστήριο η επιστροφή του παραβόλου στον οφειλέτη, ενώ σε περίπτωση αποδοχής της το ποσό του παραβόλου αναλαμβάνεται από το πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο (τον τυχόν μεσολαβητή, τον εμπειρογνώμονα ή τον τυχόν ειδικό εντολοδόχο).

Άρθρο 101
Απόφαση του δικαστηρίου για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης

1.    Το πτωχευτικό δικαστήριο, εφόσον πιθανολογήσει ότι η επίτευξη της συμφωνίας είναι δυνατή, ότι υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόμενης εξυγίανσης και ότι δεν παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 παρ. 2, αποφασίζει το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης για περίοδο όχι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ορίζει μεσολαβητή, σύμφωνα με το άρθρο 102. Ο πρόεδρος του πτωχευτικού δικαστηρίου δύναται με πράξη του ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, του μεσολαβητή ή πιστωτή να παρατείνει την περίοδο αυτή για ένα ακόμη μήνα.
2.    Η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Τομέας Νομικών).
3.    Κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση επιτρέπεται έφεση κατά τις κοινές διατάξεις.

Άρθρο 102
Διορισμός μεσολαβητή και ειδικού εντολοδόχου

1.    Για τη διευκόλυνση επίτευξης συμφωνίας εξυγίανσης μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών του, το πτωχευτικό δικαστήριο κατ’ αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτών ή και αυτεπαγγέλτως δύναται να διορίσει μεσολαβητή είτε με την απόφαση που ανοίγει τη διαδικασία είτε και με μεταγενέστερη απόφαση. Ο μεσολαβητής δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
2.    Ο μεσολαβητής επιλέγεται ελεύθερα από το δικαστήριο, που λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις του οφειλέτη ή των πιστωτών. Ιδίως δύναται να διορισθεί ως μεσολαβητής πρόσωπο του καταλόγου του άρθρου 63 § 1 ή και διαμεσολαβητής του ν. 3898/2010 για τη διαμεσολάβηση στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ως μεσολαβητής δύναται να διορισθεί και ο εμπειρογνώμονας του άρθρου 100.
3.    Ο διορισμός μεσολαβητή είναι υποχρεωτικός, αν το ζητήσει ο οφειλέτης. Ο οφειλέτης υποχρεούται να ζητήσει το διορισμό μεσολαβητή, αν ζητεί τη σύγκληση συνέλευσης των πιστωτών σύμφωνα με το άρθρο 105.
4.    Ο μεσολαβητής έχει ως αποστολή να επιτύχει τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών του, που να είναι ικανή να επικυρωθεί από το δικαστήριο. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ο μεσολαβητής δύναται να ζητεί από τον οφειλέτη όλα τα κατά την κρίση του αναγκαία οικονομικά στοιχεία, να λαμβάνει αντίγραφα από τα εμπορικά βιβλία του οφειλέτη και να ζητεί πληροφορίες σχετικές με τον οφειλέτη από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα και ΕΠΕΥ κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις. Τα πρόσωπα αυτά είναι υποχρεωμένα να παράσχουν μέσα σε δέκα ημέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του μεσολαβητή ή, σε περίπτωση μη διορισμού μεσολαβητή, του ίδιου του οφειλέτη, χωρίς επιβάρυνση αναλυτική κατάσταση των προς αυτά οφειλών κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα.
5.    Αν ο μεσολαβητής διαπιστώσει ότι η επίτευξη συμφωνίας είναι ανέφικτη ή ότι ο οφειλέτης εγκαταλείπει την προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας εξυγίανσης, ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον πρόεδρο του πτωχευτικού δικαστηρίου, ο οποίος εισάγει αμέσως την υπόθεση στο δικαστήριο, προκειμένου να θέσει τέλος στη διαδικασία και την αποστολή του μεσολαβητή. Η απόφαση του δικαστηρίου κοινοποιείται στον οφειλέτη και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.
6.    Με την απόφαση με την οποία ανοίγει τη διαδικασία ή και με μεταγενέστερη απόφαση, το δικαστήριο, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή του, δύναται να ορίσει πρόσωπο από τον κατάλογο του άρθρου 63 παράγραφος 1 ως ειδικό εντολοδόχο, για τη διενέργεια ειδικών πράξεων, τις οποίες ορίζει το δικαστήριο, ιδίως για τη διαφύλαξη της περιουσίας του οφειλέτη, τη διενέργεια ειδικών διαχειριστικών πράξεων ή την επίβλεψη της εκτέλεσης της συμφωνίας εξυγίαν&sig

Πιο Αναλυτικα 

 << Για ενδιαφερόμενους εντάξης στην Διαδικασία >>


 

MIA MATIA ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Οι αλλαγές στο 99

 

Το Αρθο. 99 επ. του N. 3588/2007 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον 4072/2012, έχει μπει πλέον για τα καλά στην επιχειρηματική ζωή του τόπου.
Με την βοήθεια των εξειδικευμένων δικηγόρων μας, επιχειρούμε να ρίξουμε φως στα βασικά του σημεία..

 

Η Διαδικασία εξυγίανσης (Αρθρο 99) αποτελεί τη διαδικασία με σκοπό την διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση των επιχειρήσεων, με σκοπό την συνέχιση λειτουργίας τους.

 

Σε αυτή μπορεί να καταφύγει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με εμπορική δραστηριότητα, με κύρια συμφέροντα στην Ελλάδα και, βεβαίως, με παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων ή σοβαρά οικονομικά προβλήματα κατά γενικό τρόπο.


 

Ο ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 100)

 

Το άνοιγμα ζητά ο οφειλέτης και εάν πρόκειται για Α.Ε. χρειάζεται απόφαση του Δ.Σ.
Με την αίτηση ο οφειλέτης οφείλει να καταθέσει, τις οικονομικές του καταστάσεις για την τελευταία χρήση, για την οποία είναι διαθέσιμες, βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη του οφειλέτη προς το Δημόσιο και άλλα έγγραφα που στηρίζουν τα παρεχόμενα από τον οφειλέτη στοιχεία, βεβαιωμένα ως προς την ακρίβεια του περιεχομένου τους από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου, όπου υπάρχει, και από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Στην περίπτωση των κεφαλαιουχικών εταιριών, οι ως άνω οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι δημοσιευμένες και εγκεκριμένες από την γενική συνέλευση. Στην περίπτωση των λοιπών επιχειρήσεων, αλλά και όταν πρόκειται για ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, αυτές πρέπει να είναι δημοσιευμένες σε μία οικονομική εφημερίδα και ελεγμένες.
Με την ίδια αίτηση ο οφειλέτης δύναται να ζητά σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών (άρθρο 105) ή και ορισμό μεσολαβητή (άρθρο 102). Η αίτηση προς το δικαστήριο συνοδεύεται, από έκθεση εμπειρογνώμονα της επιλογής του οφειλέτη, στην οποία επισυνάπτεται κατάλογος των περιουσιακών στοιχείων και των πιστωτών του οφειλέτη, με ειδική μνεία των ενέγγυων πιστωτών και αναλύονται οι πιθανότητες εξυγίανσης της επιχείρησης. Επίσης, εκτίθεται η γνώμη του εμπειρογνώμονα σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη, την κατάσταση της αγοράς, τη βιωσιμότητα της επιχείρησης του οφειλέτη και με το κατά πόσο η εξυγίανση της επιχείρησης του οφειλέτη δεν παραβλάπτει τη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 παρ. 2.
Στην αίτηση προς το δικαστήριο πρέπει να περιγράφονται η επιχείρηση του οφειλέτη, η οικονομική του κατάσταση με παράθεση των πιο πρόσφατων οικονομικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν οφειλών του προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, τα αίτια της οικονομικής του αδυναμίας, τα προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής αδυναμίας και οι τυχόν διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη λάβει χώρα με τους πιστωτές. Ιδιαίτερα γίνεται περιγραφή του μεγέθους της επιχείρησης, του προσωπικού που απασχολεί, καθώς και της κατάστασης και των προοπτικών της αγοράς, στην οποία ο οφειλέτης δραστηριοποιείται.

 

 

ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ

 

Το Δικαστήριο προβλέπει:
1.Ότι η επίτευξη συμφωνίας είναι δυνατή
2.Ότι υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόμενης εξυγίανσης (κατ’ άρθρο 99 παρ. 2)
3.Ότι δεν παραβλέπεται η συλλογική ικανοποίηση

 

Ανοίγει την Διαδικασία Εξυγίανσης για περίοδο μέχρι 2 μήνες από την έκδοση της απόφασης και εφόσον συντρέχει περίπτωση ορίζει Μεσολαβητή (άρθρο 102)».
Μάλιστα, σημειώνει πως « Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου δύναται με πράξη του, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, του μεσολαβητή ή πιστωτή να παρατείνει για ένα 1 μήνα την διαδικασία».

 

Ο ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

Ο Διορισμός Μεσολαβητή & Ειδικών Εντολοδόχων γίνεται με αίτηση:
α)Οφειλέτη
β)Πιστωτών
γ)Αυτεπάγγελτα

Επιλέγεται ελεύθερα αλλά δύναται να διορισθεί (λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του οφειλέτη ή των πιστωτών):
α)Πρόσωπο του καταλόγου του άρθρου 63 παρ. 1 –Σύνδικος
β)Διαμεσολαβητής του ν. 3898/2010 και
γ)Πιστωτικό Ίδρυμα, ελεγκτική εταιρεία, ή λογιστής

Σημειώνεται πως το Δικαστήριο διορίζει Μεσολαβητή υποχρεωτικά αν το ζητήσει ο οφειλέτης, ο οποίος υποχρεούται να το κάνει αν ζητά σύγκληση Συνέλευσης Πιστωτών. Επίσης θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως «αν ο μεσολαβητής διαπιστώσει ότι η επίτευξη συμφωνίας είναι ανέφικτη ή ότι ο οφειλέτης εγκαταλείπει την προσπάθεια θα πρέπει να ενημερώσει τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου να ανακαλέσει την απόφαση ανοίγματος της διαδικασίας εξυγίανσης, με την σχετική απόφαση να κοινοποιείται στον οφειλέτη».

 

ΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας είναι τα προληπτικά τα οποία διατάσσονται είτε με απόφαση του δικαστηρίου για άνοιγα διαδικασίας εξυγίανσης είτε με απόφαση Προέδρου μετά από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Κατά κύριο λόγο αφορούν την αναστολή ατομικών μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης από την κατάθεση αίτησης για το άνοιγμα της Διαδικασίας Εξυγίανσης μέχρι τη λήξη αυτής. Το δικαστήριο ή ο Πρόεδρος δύναται να επεκτείνει την αναστολή σε νεότερες απαιτήσεις ενώ όπως είναι λογικό η αναστολή συνεπάγεται αυτοδίκαια την απαγόρευση διάθεσης ακινήτων και εξοπλισμού της επιχείρησης του οφειλέτη. «Το δικαστήριο ή ο Πρόεδρος δύναται να διατάξει οποιοδήποτε άλλο προληπτικό μέτρο (άρθρο 10 ΠτΚ) [οτιδήποτε κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη] ενώ ΔΕΝ θίγεται το δικαίωμα καταγγελίας και απόδοσης μισθίου σε περίπτωση υπερημερίας 6 ή περισσοτέρων μισθωμάτων».

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Μέσα σε 2+ 2 μήνες θα πρέπει να υπάρξει σύναψη συμφωνιών εξυγίανσης και κατάθεση αίτησης επικύρωσης.

Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία έχουμε αυτοδίκαιη λήξη διαδικασίας, λήξη λειτουργήματος μεσολαβητή και περαίωση λειτουργήματος ειδικού εντολοδόχου (αρθρ. 102 παρ. 6).

Κατά την διάρκεια, πάντως, της διαπραγμάτευσης ο οφειλέτης θα πρέπει να παρέχει κάθε πληροφορία για την επιχείρηση και τις προοπτικές σε Μεσολαβητή και Εμπειρογνώμονα ή στους Πιστωτές (εάν δεν έχει ορισθεί μεσολαβητής).

 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

Επίσης, μπορεί να γίνει κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αποστολή της είναι να λάβει απόφαση για την αποδοχή της συμφωνίας εξυγίανσης.

Συμμετέχουν όλοι οι πιστωτές που υπήρχαν κατά το άνοιγμα της ΔΕ έστω κι αν δεν είναι οι οφειλές ληξιπρόθεσμες ή αν τελούν υπό αίρεση, αρκεί βέβαια περιλαμβάνονται στον πίνακα πιστωτών που είναι συνημμένος στην έκθεση του εμπειρογνώμονα.

Ο Μεσολαβητής είναι αυτός που μεριμνά για την πρόσκληση των πιστωτών, οι οποίοι 10 ημέρες πριν την συνέλευση θα πρέπει να έχουν λάβει σχέδιο συμφωνίας εξυγίανσης υπογεγραμμένο από τον οφειλέτη, Πίνακα πιστωτών και Έκθεση εμπειρογνώμονα.

Όσον αφορά τα διαδικαστικά ο μεσολαβητής δύναται να αναβάλλει για 10 ημέρες τη συνέλευση και τροποποιήσεις του σχεδίου επιτρέπονται μόνο αν τις αποδέχεται ο οφειλέτης και φυστικά δεν θίγουν απαιτήσεις που το αρχικό σχέδιο δεν έθιγε.

 

Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Η Συμφωνία εξυγίανσης υπογράφεται μεταξύ Οφειλέτη και αν έχει λάβει χώρα συνέλευση πιστωτών από πιστωτές που εκπροσωπούν 60% του συνόλου των απαιτήσεων στο οποίο περιλαμβάνεται 40% των εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο εξασφαλισμένων απαιτήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις κλπ).

Τα ποσοστά υπολογίζονται με βάση της υφιστάμενες κατά το άνοιγμα τις Διαδικασίας Εξυγίανσης απαιτήσεις και δεν λαμβάνονται υπόψη πιστωτές που δεν θίγονται από την συμφωνία εξυγίανσης.

 

ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Το περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης περιλαμβάνει τα εξής:
α)Μεταβολή όρων των υποχρεώσεων του οφειλέτη (μετάθεση χρόνου αποπληρωμής, μεταβολή επιτοκίου
β) Κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων
γ) Ρύθμιση σχέσεων πιστωτών μεταξύ τους μετά την επικύρωση
δ) Μείωση απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη
ε) Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων οφειλέτη
στ) Ανάθεση διαχείρισης της επιχείρησης σε τρίτο
ζ) Μεταβίβαση της επιχείρησης
η) Αναστολή διώξεων των πιστωτών όχι πάνω από 6 μήνες από επικύρωση για τους συμβληθέντες
θ) Διορισμό προσώπου που θα επιβλέπει την τήρηση των όρων της συμφωνίας που αντικαθιστά τον τυχόν ορισθέντα εντολοδόχο

Οι εγγυήσεις και ασφαλίσεις από συμβάσεις που κεφαλαιοποιούνται τρέπονται σε δικαίωμα (με δίμηνη προθεσμία) προαίρεσης του πιστωτή να πουλήσει τις μετοχές στον εγγυητή ή ασφαλιστή. Η μη τήρηση της συμφωνίας εξυγίανσης δύναται να τίθεται ως διαλυτική αίρεση ή ως λόγος καταγγελίας της συμφωνίας ενώ και η ίδια η συμφωνία δύναται να τελεί υπό διαλυτικές, αναβλητικές αιρέσεις. Η ισχύς της συμφωνίας τίθεται υπό την προϋπόθεση της επικύρωσης εκτός εάν συμφωνηθεί κάτι άλλο και η συμφωνία εξυγίανσης θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο έχει την έγκριση οφειλέτη και πιστωτών.

 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Το δικαστήριο επικυρώνει την συμφωνία όταν: α) Έχει υπογραφεί από οφειλέτη β) έχει υπογραφεί από συνέλευση και πλειοψηφία (60% - 40%).
Συμφωνία δεν επικυρώνεται όταν συντρέχει κάτι από τα εξής:
-Μη βιώσιμη η επιχείρηση
-Παραβλάπτεται η ικανοποίηση πιστωτών
-Η συμφωνία εξυγίανσης είναι αποτέλεσμα δόλου ή άλλης αθέμιτης ενέργειας.
-Δεν αντιμετωπίζει πιστωτές με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης
Υπάρχουν βέβαια και οι Εξαιρέσεις κι αυτές είναι όταν συμφωνεί ο θιγόμενος πιστωτής ή για κάποιο επιχειρηματικό ή κοινωνικό λόγο. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί πως αν με την επικύρωση δεν αίρεται η παύση πληρωμών, δεν επικυρώνεται η συμφωνία.


ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ

Η συμφωνία εξυγίανσης δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών αλλά φυσικά ΔΕΝ δεσμεύονται πιστωτές, οι απαιτήσεις των οποίων γεννήθηκαν μετά το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης.. Ακόμη με την επικύρωση αίρεται το κώλυμα έκδοσης επιταγών ενώ εξαλείφεται το αξιόποινο ακάλυπτων επιταγών και καθυστέρησης οφειλών προς το Δημόσιο και ασφαλιστικούς φορείς με την εκπλήρωση των συμφωνηθέντων υποχρεώσεων του οφειλέτη.
UA-35934872-1