Νέος Τίτλος Δημοσίευσης

Καταχώρηση 2013/01/17

Δημοσίευση Ισολογισμών. Ευχαριστώ δεν θα πάρω,

 

Oι κατάλληλες φορολογικές συμβουλές μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα την αποφυγή καταβολής σημαντικών χρηματικών ποσών από πλευράς φυσικών ή νομικών προσώπων , με αποτέλεσμα το κόστος των σχετικών συμβουλών να περιορίζεται και σε ορισμένες περιπτώσεις να μηδενίζεται. Αφορμή για τα παραπάνω μου έδωσε ,η τροποποίηση της υποχρεωτικής δημοσίευσης από τις ΑΕ και ΕΠΕ,των ισολογισμών τους, σε μία τουλάχιστον ημερήσια οικονομική και πολιτική εφημερίδα.

Συγκεκριμένα  ο νόμος 4072/2012 αναφέρει τα παρακάτω: Αρθρο 232

Περιορισµός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δηµοσίευση πράξεων και στοιχείων
1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δηµοσίευση σε άλλα έντυπα µέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή µπορεί να αντικαθίσταται µε ανάρτηση των δηµοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενηµερώνεται αµελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσµίες που συνδέονται µε δηµοσίευση σε άλλα έντυπα µέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ηµέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο µητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.
2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δηµοσιεύσεις της προηγούµενης παραγράφου πραγµατοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Άρθρο 330
2. Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των Κεφαλαίων Δ΄, Η΄, Θ΄ και ΙΑ΄ του ΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥ του παρόντος νόµου που αρχίζει έξι (6) µήνες µετά την ηµεροµηνία αυτή του άρθρου 232 που αρχίζει από 1.7.2012 και όπου ορίζεται διαφορετικά από τις επί µέρους διατάξεις.»

 

Εδώ λοιπόν αναλαμβάνει δουλειά ο σωστός σύμβουλος. Εμείς στην ΕΚο ΛΥΣΙΣ ΑΕ σαν γραφείο, αλλά και άλλα αναγνωρισμένα και καταξιωμένα λογιστικά γραφεία,  εφαρμόσαμε την παρακάτω τακτική για τους πελάτες μας, με αποτέλεσμα, την με νόμιμο τρόπο παράκαμψη της δημοσίευσης ισολογισμού στις εφημερίδες, εξοικονομώντας σημαντικά για την εποχή χρηματικά ποσά, για τους πελάτες μας.

 

Σε συνεργασία με γνωστή τοπική εταιρεία πληροφορικής, και μαζί με τους εμπείρους συνεργάτες μας, ανοίγουμε το site με το όνομα της αρεσκείας του πελάτη με μόνο 200,00 € ( συμπεριλαμβανόμενα όλα τα έξοδα, domain name,φιλοξενία σε server για ένα χρόνο, καθώς και στήσιμο εφαρμογής ιστιοσελλίδας).   Τα μόνα έγγραφα που χρειαζόμαστε αρχικά είναι η σφραγίδα της εταιρείας, η έναρξη και το καταστατικό ή το ΦΕΚ.

 

100,00 € δίδονται προκαταβολικά και τα υπόλοιπα 100,00 € μόλις ανέβει το site προκειμένου να ολοκληρωθεί. Εκδίδεται το απαραίτητο τιμολόγιο από τον Νόμο. Λογιστικά γραφεία που θα συγκεντρώνουν τα δικαιολογητικά και τις πληροφορίες από τους πελάτες θα αμείβονται με 50 € ανά πελάτη για την διαμεσολάβηση.

 

Το κόστος δημοσίευσης στον τύπο είναι τούλαχιστον 800,00 €.  

 

Με ένα σμπάρο, δύο τρυγόνια. 

Τέλος με επιστολή προς την Νομαρχία διαβιβάζουμε το Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και γνωστοποιούμε την διεύθυνση της ιστοσελίδας:

 

Προς τη

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ                                           

Τομέας Ανατ. Αθήνας/Δ/νση Α.Ε. & Εμπορίου 

Μεσογείων 372, Αγ. Παρασκευή

Υπ' όψη κ……………..

 

 

 

                                                         «……………….. Α.Ε.Β.Ε.»

        ΑρΜΑΕ ……/……../../../…         

 

 

                                                            Αθήνα, 20 Ιουλίου 2012

 

 

 

Σας υποβάλλουμε συνημμένα την διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας μας www.XXXXX.gr

 

 

Μετά τιμής

Κάπως έτσι τιμούμε την αμοιβή που λαμβάνουμε από τους πελάτες μας.

 

UA-35934872-1