Συγγένεια - Ανάλυση Α & Β Βαθμού.

Καταχώρηση 2014/01/14

Συγγένεια


   Σύμφωνα με το άρθρο 1461 του Αστικού Κώδικος (1463, μέχρι της τροποποιήσεως του ΑΚ), τα πρόσωπα είναι μεταξύ τους συγγενείς εξ’ αίματος σε ευθεία γραμμή (<<κατ’ ευθείαν γραμμήν>>) αν το ένα κατάγεται από το άλλο (συγγένεια μεταξύ ανιόντων και κατιόντων). Συγγενείς εξ’ αίματος σε πλάγια γραμμή (<<εκ πλαγίου>>) είναι τα πρόσωπα που, που χωρίς να είναι συγγενείς σε ευθεία γραμμή, κατάγονται από τον ίδιο ανιόντα.

   Συγγένεια δηλαδή, είναι η σχέση η οποία υπάρχει ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, τα οποία κατάγονται το ένα από το άλλο ή τα οποία κατάγονται από τον ίδιο γεννήτορα.

   Ο βαθμός της συγγένειας, δηλαδή η απόσταση που υπάρχει μεταξύ δύο προσώπων που είναι συγγενείς, προσδιορίζεται από τον αριθμό των γεννήσεων που συνδέουν τα πρόσωπα, δηλαδή από τον αριθμό των γεννήσεων που μεσολαβούν για να δημιουργηθεί η συγγένεια. Δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η γέννηση του γεννήτορος στην κατ’ ευθείαν γραμμήν συγγένεια. Έτσι (κατ’ ευθείαν γραμμήν) ο πατέρας προς το τέκνο είναι συγγενείς πρώτου βαθμού κ.ο.κ. Επίσης (εκ πλαγίου), οι αδελφοί είναι δευτέρου βαθμού  διότι μεσολαβούν δύο γεννήσεις, ο αδελφός προς το τέκνο του άλλου αδελφού τρίτου βαθμού, και τα τέκνα αδελφών (α΄ εξαδέλφια), τετάρτου βαθμού (τέσσερις γεννήσεις). Οι βαθμοί συγγένειας είναι απεριόριστοι.

    Κατά το άρθρο 1462 (1464, μέχρι της τροποποιήσεως του ΑΚ) οι συγγενείς εξ’ αίματος του ενός από τους συζύγους είναι συγγενείς εξ αγχιστείας εν σχέσει με τον άλλο σύζυγο, στην ίδια γραμμή και με τον ίδιο βαθμό. Έτσι ο σύζυγος του τέκνου εν σχέσει με τον πατέρα του τελευταίου (γαμβρός) είναι συγγενής εξ’ αγχιστείας πρώτου βαθμού κατ’ ευθείαν γραμμήν, ο αδελφός του συζύγου εν σχέσει προς το έτερο σύζυγο (κουνιάδος του τελευταίου) είναι συγγενής εξ’ αγχιστείας δευτέρου βαθμού εκ πλαγίου κλπ. Οι σύζυγοι μεταξύ τους δεν είναι συγγενείς.

    Τέλος, κατά το άρθρο 1463 του ΑΚ (όπως έχει αντικατασταθή με τον Ν. 3089/02) <<η συγγένεια του προσώπου με την μητέρα του και τους συγγενείς της συνάγεται από την γέννηση. Η συγγένεια με τον πατέρα και τους συγγενείς του συνάγεται από τον γάμο της μητέρας με τον πατέρα ή ιδρύεται με την αναγνώριση, εκούσια ή δικαστική.  

 

 

Αστικός Κώδικας - Οικογενειακό δίκαιο - Συγγένεια

Άρθρο 1461. Έννοια: Τα πρόσωπα είναι μεταξύ τους συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή, αν το ένα κατάγεται από το άλλο (συγγένεια μεταξύ ανιόντων και κατιόντων). Συγγενείς εξ αίματος σε πλάγια γραμμή είναι τα πρόσωπα που, χωρίς να είναι συγγενείς σε ευθεία γραμμή, κατάγονται από τον ίδιο ανιόντα. Ο βαθμός της συγγένειας ορίζεται από τον αριθμό των γεννήσεων που συνδέουν τα πρόσωπα.

Άρθρο 1462. Αγχιστεία: Οι συγγενείς εξ αίματος του ενός από τους συζύγους είναι συγγενείς εξ αγχιστείας του άλλου στην ίδια γραμμή και τον ίδιο βαθμό. Η συγγένεια εξ αγχιστείας εξακολουθεί να υπάρχει και μετά τη λύσή ή την ακύρωση του γάμου, από τον οποίο δημιουργήθηκε.

Άρθρο 1463. Η συγγένεια του προσώπου με τη μητέρα του και τους συγγενείς της συνάγεται από τη γέννηση. Η συγγένεια με τον πατέρα και τους συγγενείς του συνάγεται από το γάμο της μητέρας με τον πατέρα ή ιδρύεται με την αναγνώριση, εκούσια ή δικαστική.

 

 

 

UA-35934872-1